Đăng nhập
THÔNG BÁO KẾT QUẢ THI HCĐ NNKC HK II-2013-2014 [06/08/2014]

Hiện nay, Tổ QL NNKC đã nhập hoàn tất điểm thi HCĐ học kỳ II - năm học 2013-2014. Yêu cầu sinh viên đăng nhập vào tài khoản cá nhân để xem điểm, những trường hợp thắc mắc điểm thi, yêu cầu SV làm theo hướng dẫn dưới đây:

  • Kiểm tra điểm từng kỹ năng
  • Làm đơn theo mẫu dưới đây, điền đầy đủ các thông tin.
  • Nộp đơn tại VP Khoa Tiếng Anh chuyên ngành - Dãy nhà A - Tầng 1 – Phòng AI.6 ( gặp cô Tâm )
  • Thời gian nộp đơn xem lại bài thi : từ 6/8/2014 đến hết ngày 15/8/2014 ( Trong giờ hành chính )
  • Sau thời hạn trên Tổ QL NNKC sẽ không nhận thêm đơn và sẽ cập nhật điểm (nếu có sự thay đổi),vì vậy SV tự đăng nhập TK cá nhân để xem kết quả 

Đây là công việc quan trọng ảnh hưởng đến kế hoạch học tập của SV trong học kỳ tới, vì vậy yêu cầu sinh viên nghiêm túc thực hiện đúng thời gian trên.

Tổ QL NNKC

Mẫu đơn xem lại bài thi:

Số: ……./KTĐ-NNKC                                                                                      Mẫu 03/ĐT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT  NAM

Độc lập - Tự do -Hạnh phúc

 

          

      Huế, ngày        tháng      năm 2014

  

ĐƠN XIN XEM LẠI BÀI THI

 

Kính gửi

       - Phòng Đào tạo Trường Đại học Ngoại ngữ;

       - Tổ QL NNKC.

 

Sinh viên : …………………...………………...............Nam/Nữ:….........................

Ngày sinh: ………………..  Mã SV :……………………..  SĐT: …………………………..

Học phần :………………...............................…Nhóm: …………...…………………….

Trường Đào tạo:......................................................................................................................

Tôi viết đơn này kính đề nghị Phòng Đào tạo và Tổ Quản lý NNKC Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Huế xem lại điểm thi của em học phần ..................................

học kỳ ....... .năm học 20......-20.......

Ngày thi: ......................................................................Giờ thi: .............................................

Phòng thi: .............................................................Số báo danh: ...........................................

Điểm thi đã được công bố: Điểm QT : .............        

·        Nghe : ……

·        Nói : ……..

·        Đọc : …….

·        Viết : …….

          Ý kiến Phòng Đào tạo                               Thừa Thiên Huế, ngày   tháng   năm 2014

    Kính đề nghị Khoa Tiếng Anh CN cho kiểm tra                                Người làm đơn

     lại bài thi và trả lời cho sinh viên.                                           ( Ký ghi rõ họ, tên)

 

Điểm thi sau khi đã kiểm tra.    

·        Nghe : ……

·        Nói : ……..

·        Đọc : …….

·        Viết : …....                     CB kiểm tra :

             ( Ký ghi rõ họ, tên)