Đăng nhập
KẾ HOẠCH HỌC KỲ 3 DÀNH CHO SINH VIÊN HỌC LẠI LẦN 2 HOẶC CHƯA HỌC LẦN 1 CÁC CẤP ĐỘ NGOẠI NGỮ KHÔNG CHUYÊN - ĐỢT 2 [21/07/2014]
KẾ HOẠCH HỌC KỲ 3 DÀNH CHO SINH VIÊN HỌC LẠI LẦN 2 HOẶC CHƯA HỌC LẦN 1 CÁC CẤP ĐỘ NGOẠI NGỮ KHÔNG CHUYÊN - ĐỢT 2

Trường Đại học Ngoại ngữ xin thông báo kế hoạch dạy và học ngoại ngữ không chuyên học kỳ 3 như sau:

1. Đối tượng học:

- Sinh viên năm thứ nhất đã học lần 1 trong học kỳ 1&2 năm học 2013-2014 nhưng chưa đạt vì một trong các lý do: bỏ học giữa chừng, không đạt điểm quá trình hoặc điểm thi hết cấp độ như quy định, không nộp học phí, không dự thi hết cấp độ theo lịch thi lần 1 không có lý do, không làm thủ tục và dự thi hết cấp độ lần 2.

- Sinh viên năm thứ nhất đã đăng ký học ngoại ngữ không chuyên là tiếng Anh, đã dự thi đầu vào, và sinh viên đăng ký các ngoại ngữ khác nhưng chưa đăng ký học các lớp học phần trong học kỳ 1&2 năm học 2013-2014 vì các lý do khác nhau.

- Những sinh viên năm thứ nhất chưa chọn ngoại ngữ để đăng ký học ngoại ngữ không chuyên cũng sẽ chọn và đăng ký học ngoại ngữ không chuyên trong học kỳ này. Nếu sinh viên đăng ký học ngoại ngữ không chuyên là tiếng Anh nhưng chưa dự thi đầu vào sẽ phải tham dự kỳ thi đầu vào để biết được cấp độ theo học trước khi đăng ký lớp học phần.

2. Kế hoạch học

2.1. Đợt 1: Dành cho sv học lại các học phần thuộc học kỳ 1, và sinh viên chưa đăng ký học lần 1 trong năm học 2013-2014, dự kiến 25-30 lớp.

- Thông báo và nhận đơn xin học lại: hạn cuối 15/6/2014 (Đơn xin học lại đính kèm theo thông báo này);

- Kiểm tra đầu vào, xếp cấp độ (nếu có): từ 26 đến 29/6/2014 (sinh viên xem lịch thi cụ thể trong tài khoản của mình);

- Liên hệ giáo viên và mở lớp: hạn cuối 30/6/2014;

- Sinh viên đăng ký lớp học phần: hạn cuối 15/7/2014;

- Xử lý đăng ký: hạn cuối 20/7/2104;

- Các lớp bắt đầu học: 21/7/2014;

- Kết thúc học, thi hết học phần: 10/8/2014.

2.1. Đợt 2: Dành cho sv học lại các học phần thuộc học kỳ 2, 35-45 lớp.

- Thông báo và nhận đơn xin học lại: hạn cuối 05/8/2014;

- Liên hệ giáo viên và mở lớp: hạn cuối 05/8/2014;

- Sinh viên đăng ký lớp học phần: hạn cuối 08/8/2014;

- Xử lý đăng ký: hạn cuối 15/8/2104;

- Các lớp bắt đầu học: 11/8/2014;

- Kết thúc học, thi hết học phần: 07/9/2014.

3. Chương trình, giáo trình, tài liệu

3.1. Các lớp học lại

Chương trình: Vì đây là các lớp học lại nên không dạy theo chương trình học lần 1 mà học theo chương trình học lần 2. Dự kiến phân phối chương trình như sau:

- Ôn lại kiến thức đã học của học phần: 10 tiết;

- Luyện thực hành 4 kỹ năng: 20 tiết (bình quân mỗi kỹ năng 5 tiết);

Giáo trình, tài liệu: Sử dụng giáo trình chính của học phần để ôn tập 10 tiết và dùng tài liệu biên soạn bổ sung để luyện thực hành 4 kỹ năng 20 tiết. Giáo trình sẽ được giới thiệu ngay buổi học đầu tiên.

3.2. Các lớp học lần 1: Chương trình, giáo trình, tài liệu như các lớp trong học kỳ 1&2 năm học 2013-2014.

 

           

Số: ……./HL-NNKC                                                                                              

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

ĐƠN XIN ĐĂNG KÝ HỌC LẠI

NGOẠI NGỮ : …………………  CẤP ĐỘ :……..

Kính gửi:  

                   - Phòng Đào tạo, trường ĐH Ngoại ngữ.

                   - Tổ Quản lý Ngoại ngữ không chuyên;

          

  Tôi tên là:……………………………………………………………………

            Mã SV:………………………………………………………………………

Số điện thoại liên hệ:……………………………………………………….

            Ngành học :…………………………………………………………………

            Trường / khoa :……………………………………………………………..

1.      Đối với SV đã học mà chưa qua cấp độ :

Trong học kỳ … vừa qua tôi đã đăng ký và được xếp vào học lớp Tiếng ……. ….. – Nhóm ……., phòng :……… ( yêu cầu sinh viên phải điền chính xác các thông tin về ngoại ngữ, cấp độ, nhóm học ) nhưng tôi chưa đạt được cấp độ bởi lý do sau đây :

v     Điểm QTHT dưới 50

v     Các điểm kỹ năng chưa đạt

v     Nghỉ thi không lý do

2.      Đối với SV chưa tham gia học :

v        Đã kiểm tra đầu vào ( Đối với Tiếng Anh)

v        Chưa kiểm tra đầu vào ( Đối với Tiếng Anh)

Với lý do trên thì tôi chưa hoàn thành được cấp độ, do đó tôi viết đơn này kính đề nghị tổ QLNNKC, phòng Đào tạo trường ĐH Ngoại ngữ cho tôi được đăng ký học lại cấp độ lần 2 và để kịp theo tiến độ của chương trình đào tạo. Tôi xin chân thành cảm ơn .

                                                                                    Huế, ngày       tháng     năm 201….   

                                                                                                     Người làm đơn