Đăng nhập
THAY ĐỔI NGÀY THU HỌC PHÍ BỔ SUNG [14/05/2014]

Do ngày 16/5/2014 phòng Kế hoạch - Tài chính phải tham dự lớp tập huấn nghiệp vụ nên kế hoạch thu học phí ngoại ngữ không chuyên bổ sung của ngày này sẽ chuyển sang ngày 19/5/2014. Các ngày 15/5 và 2&3/6/2014 phòng KH-TC vẫn thu học phí NNKC bình thường như thông báo trước đây.