Đăng nhập
VỀ VIỆC THAY ĐỔI THỜI GIAN THU HỌC PHÍ NGOẠI NGỮ KHÔNG CHUYÊN HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2019-2020 [06/11/2019]

Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế đã thông báo về việc thu học phí ngoại ngữ không chuyên học kỳ 1 năm học 2019-2020 và các học kỳ còn nợ trước đó (xem theo đường link  https://flts.hucfl.edu.vn/Home/Announcement/830 ).

Tuy nhiên, do hiện nay có sự thay đổi chính sách trong việc thu hộ học phí của Viettel nên Trường đang tiến hành khảo sát ý kiến của sinh viên làm cơ sở trước khi ký lại các điều khoản thay đổi. Vì vậy, việc thu học phí ngoại ngữ không chuyên sẽ tạm thời chưa tiến hành cho đến khi hoàn thành việc ký kết (dự kiến sau 18/11/2019). Trường xin thông báo đến tất cả sinh viên có liên quan được rõ.