Đăng nhập
Thông báo kế hoạch thi hết cấp độ NNKC tiếng Anh A1, A2 học lại học kỳ 3 đợt 3 năm học 2018-2019  [11/07/2019]

Trường Đại học Ngoại ngữ xin thông báo kế hoạch thi hết cấp độ NNKC tiếng Anh A1, A2 học lại học kỳ 3 đợt 3 năm học 2018-2019 như sau:  

Ngày thi

Buổi

Trường/ Khoa

Nhóm/lớp

Số lượng SV dự kiến

23.07.2019

THI

TRÊN MÁY TÍNH

Các nhóm đăng ký không theo trường/khoa

A1 Anh (Lần 2_Đợt 3)(nhóm 36 -> 41) (học lại ở hk3)

+  A1 Anh (Lần 2_Đợt 3) nhóm 54,55 (học lại ở hk2)

303

A2 Anh (Lần 2_Đợt 3) (nhóm 33 -> 47) (học lại ở hk3)

+  A2 Anh (Lần 2_Đợt 3) nhóm 64,65 (học lại ở hk2)

420

Trước ngày thi 02 ngày, sinh viên vào tài khoản của mình để xem lịch thi chính thức (ngày thi, xuất thi, phòng thi).

Trường đề nghị tất cả giảng viên phải hoàn thành nhập và công bố điểm Quá trình, điểm nói vào phần mềm Quản lý NNKC trước ngày 20.07.2019.