Đăng nhập
THÔNG BÁO KẾ HOẠCH THI HẾT CẤP ĐỘ ĐỢT BỔ SUNG DÀNH CHO NHỮNG SINH VIÊN CHƯA THAM GIA THI 2 ĐỢT TRƯỚC [24/02/2014]

Nhằm tạo điều kiện cho những SV không dự thi hết cấp độ đợt I ( 12/1/2014 ) và đợt II

( 19/1/2014 ) (ngoại ngữ Tiếng Anh ) được đăng ký học chuyển tiếp cấp độ tiếp theo, Tổ QL NNKC thông báo đến các SV về kế hoạch thi hết cấp độ ( đợt bổ sung ), cụ thể như sau :

Lịch thi dự kiến : Tuần đầu tháng 4

Điều kiện : Lịch thi cụ thể sẽ có khi SV đăng ký và thõa mãn những yêu cầu sau:

-  Hoàn thành học phí HK I  ( tại Phòng KH-TC, từ 24/2 đến 1/3/2014 ) 

-  Đạt điểm QTHT >= 50, Có tham gia thi kết thúc Môn Nói tại lớp.

- Những trường hợp đợt I,II có danh sách dự thi mà không đi thi thì phải có lý do chính đáng kèm theo đơn ( Đau ốm có giấy bệnh viện, tang gia có giấy chứng nhận địa phương ). Những lý do khác không chấp nhận.

-  Nộp đơn xin thi kỳ thi bổ sung ( mẫu đơn kèm theo , yêu cầu đánh máy )

Địa điểm nộp đơn : Phòng Đào tạo, 57 Nguyễn Khoa Chiêm 

Thời gian nộp đơn : từ 3/3/2014 đến 14/3/2014 ( trong giờ hành chính )

Mẫu đơn : 

Số: ……./ NNKC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

ĐƠN XIN THI KIỂM TRA HẾT CẤP ĐỘ LẦN 2

                       

Kính gửi:  - Tổ Quản lý Ngoại ngữ không chuyên;

                   - Phòng Đào tạo, trường ĐH Ngoại ngữ.

            Tôi tên là:……………………………………………………………………

            Mã SV:………………………………………………………………………

Số điện thoại liên hệ:……………………………………………………….

            Ngành học :…………………………………………………………………

            Trường / khoa :……………………………………………………………..

Đã đăng ký và được xếp vào học lớp Tiếng Anh ….. – Nhóm ……., phòng :……….

 

Do giảng viên ………………………………. đảm nhiệm ( yêu cầu sinh viên phải điền chính xác các thông tin về  cấp độ, nhóm học )

Đã được xếp lịch thi ngày ......./......./2014, giờ thi......................... Phòng thi: ......... ( Thông tin dành cho SV không đi thi đợt I,II ) ( Yêu cầu SV điền chính xác các thông tin trên )

Trong 2 đợt thi trước tôi đã không tham gia dự thi được vì lý do (kèm theo giấy tờ minh chứng ) : ………………………………………………………………………………

Nay tôi là đơn này kính đề nghị tổ QLNNKC, phòng Đào tạo trường ĐH Ngoại ngữ cho tôi được dự thi kiểm tra Hết cấp độ lần 2 và để kịp theo tiến độ của chương trình đào tạo. Tôi xin chân thành cảm ơn .

                                                                                    Huế, ngày       tháng     năm 201….   

                                                                                                           Người làm đơn