Đăng nhập
THÔNG BÁO NGHỈ HỌC [24/04/2019]

 Do giảng viên bận việc gia đình, các lớp dưới đây được nghỉ học:

Thứ 6 (26/4)

 - Tiếng Anh A2 - Nhóm 23, Tiết 7-9, Phòng AIII.1, GV Hà Huy Kỷ (Ngày 3/5 thi Nói)

 Thứ 7 (27/4)

 - Tiếng Anh A1 - Nhóm 49, Tiết 7-9, Phòng AII.5, GV Trần Thị Bích Thủy (Ngày 4/5 thi Nói)

Thứ 2 (29/4)

- Tiếng Anh A1 – Nhóm 31, Tiết 7-9, Phòng AII.3, GV Trần Thị Bích Thủy (Ngày 6/5 thi Nói)