Đăng nhập
THÔNG BÁO THAY ĐỔI PHÒNG HỌC NGÀY 20/4/2019 [06/04/2019]

SINH VIÊN CÓ LỊCH HỌC TRONG NGÀY 20/4/2019 LƯU Ý THAY ĐỔI PHÒNG HỌC.

DANH SÁCH ĐỔI PHÒNG HỌC NGÀY 20/4/2019, GIẢNG ĐƯỜNG A, PHỤC VỤ CHO HỘI CHỢ VIỆC LÀM CỦA TRƯỜNG, TUẦN TIẾP THEO HỌC LẠI PHÒNG HỌC CŨ
STT Nhóm học phần Giảng viên Ngày đổi Thứ Tiết Phòng cũ Phòng mới
1 Tiếng Anh A1 (Học Giáo trình LIFE) - Nhóm 24 Nguyễn Thị Bích Hảo 18/02/2019 7 1 - 3 AII.3 CI.1
2 Tiếng Anh A1 (Học Giáo trình ELEMENT) - Nhóm 48 Lê Thanh Hoàng 18/02/2019 7 1 - 3 AII.5 CI.2
3 Tiếng Hàn A2 - Nhóm 7 Đỗ Thị Kiều Diễm 18/02/2019 7 1 - 3 AII.7 CI.4
4 Tiếng Anh A2 (Học Giáo trình ELEMENT) - Nhóm 39 Hồ Hiền Quyên 18/02/2019 7 1 - 3 AIII.3 CI.5
5 Tiếng Anh B1 (Học Giáo trình LIFE) - Nhóm 35 Phạm Trần Thuỳ Anh 18/02/2019 7 1 - 3 AIII.6 CI.6
6 Tiếng Anh B1 (Học Giáo trình LIFE) - Nhóm 57 Nguyễn Trung Tính 18/02/2019 7 1 - 3 AIII.8 CI.9
7 Tiếng Anh B1 (Học Giáo trình LIFE) - Nhóm 64 Hà Huy Kỷ 18/02/2019 7 1 - 3 AIII.9 CII.1
8 Tiếng Trung A2 - Nhóm 6 Trương Công Lê Hoàng 18/02/2019 7 1 - 4 AII.8 CII.2
9 Tiếng Anh A2 (ĐHKH học Qsự từ 06/5-2/6)(Học Giáo trình LIFE) - Nhóm 11 Nguyễn Thị Diệu Phương 18/02/2019 7 1 - 4 AIII.1 CII.3
10 Tiếng Anh A2 (ĐHKH học Qsự từ 06/5-2/6) - Nhóm 13 Trương Thị Thu Thuỷ 18/02/2019 7 1 - 4 AIII.2 CII.4
11 Tiếng Anh B1 (ĐHKH học Qsự từ 06/5-2/6)(Học Giáo trình ELEMENT) - Nhóm 16 Lê Thị Minh Trang 18/02/2019 7 1 - 4 AIII.4 CII.5
12 Tiếng Anh B1 (ĐHKH học Qsự từ 06/5-2/6)(Học Giáo trình ELEMENT) - Nhóm 18 Nguyễn Tuấn Khanh 18/02/2019 7 1 - 4 AIII.5 CII.7
13 Tiếng Anh A1 (Học Giáo trình LIFE) - Nhóm 26 Huỳnh Thị Long Hà 18/02/2019 7 3 - 5 AII.4 CIII.1
14 Tiếng Trung A2 - Nhóm 7 Trần Thị Ái Nhi 18/02/2019 7 6 - 9 AII.8 CI.1
15 Tiếng Anh A2 (ĐHKH học Qsự từ 06/5-2/6)(Học Giáo trình LIFE) - Nhóm 12 Cái Ngọc Duy Anh 18/02/2019 7 6 - 9 AIII.1 CI.2
16 Tiếng Anh B1 (ĐHKH học Qsự từ 06/5-2/6)(Học Giáo trình ELEMENT) - Nhóm 17 Lê Thị Minh Trang 18/02/2019 7 6 - 9 AIII.4 CI.4
17 Tiếng Anh B1 (ĐHKH học Qsự từ 06/5-2/6)(Học Giáo trình ELEMENT) - Nhóm 19 Nguyễn Tuấn Khanh 18/02/2019 7 6 - 9 AIII.5 CI.5
18 Tiếng Pháp A2 - Nhóm 2 Thái Thị Hồng Phúc 18/02/2019 7 7 - 9 AII.2 CI.6
19 Tiếng Anh A1 (Học Giáo trình LIFE) - Nhóm 25 Nguyễn Quang 18/02/2019 7 7 - 9 AII.3 CI.9
20 Tiếng Anh A1 (Học Giáo trình LIFE) - Nhóm 27 Trần Thị Lệ Ninh 18/02/2019 7 7 - 9 AII.4 CII.1
21 Tiếng Anh A1 (Học Giáo trình ELEMENT) - Nhóm 49 Trần Thị Bích Thuỷ 18/02/2019 7 7 - 9 AII.5 CII.2
22 Tiếng Hàn A2 - Nhóm 8 Phạm Thị Duyên 18/02/2019 7 7 - 9 AII.7 CII.3
23 Tiếng Anh A2 (KDL học Qsự từ 11/3-7/4)(Học Giáo trình LIFE) - Nhóm 1 Trần Thị Thuỷ Hoài 18/02/2019 7 7 - 9 AIII.2 CII.4
24 Tiếng Anh A2 (Học Giáo trình ELEMENT) - Nhóm 40 Thái Thị Ánh Chi 18/02/2019 7 7 - 9 AIII.3 CII.5
25 Tiếng Anh B1 (Học Giáo trình LIFE) - Nhóm 36 Nguyễn Thị Phương Lan 18/02/2019 7 7 - 9 AIII.6 CII.7
26 Tiếng Anh B1 (Học Giáo trình LIFE) - Nhóm 58 Nguyễn Thị Hồng Hà 18/02/2019 7 7 - 9 AIII.8 CIII.1
27 Tiếng Anh B1 (Học Giáo trình LIFE) - Nhóm 65 Trương Thị Thu Thuỷ 18/02/2019 7 7 - 9 AIII.9 CIII.2