Đăng nhập
THÔNG BÁO NGHỈ HỌC. [27/03/2019]

Các nhóm tiếng Anh A2 nhóm 17 học vào sáng 28/3/2019 và B1 nhóm 100 học vào tối 28/3/2019 của thầy Lê Thanh Hoàng được nghỉ học vào ngày 28/03/2019. Lý do thầy đi công tác.