Đăng nhập
THÔNG BÁO NGHỈ HỌC [26/02/2019]

Do giảng viên bận việc gia đình, các lớp dưới đây được nghỉ học từ 26/02 đến 03/03/2019.

 Thứ 4 (27/2)

Tiếng Anh A2 (Học Giáo trình LIFE) - Nhóm 21, Tiết 7-9, Phòng AIII.1, GV Trần Thị Thuỷ Hoài

 Thứ 5 (28/2)

Tiếng Anh B1 (Học Giáo trình ELEMENT) - Nhóm 73, Tiết 7-9, Phòng AIII.8, GV Trần Thị Thuỷ Hoài

 Thứ 6 (1/3)

Tiếng Anh B1 (Học Giáo trình ELEMENT) - Nhóm 75, Tiết 7-9, Phòng AIII.8, GV Trần Thị Thuỷ Hoài

 Thứ 7(2/3)

- Tiếng Anh A2 (KDL học Qsự từ 11/3-7/4)(Học Giáo trình LIFE) - Nhóm 1, Tiết 7-9, Phòng AIII.2, GV Trần Thị Thuỷ Hoài

- Tiếng Anh B1(Học Giáo trình LIFE) - Nhóm 64, Tiết 1-3, Phòng AIII.9, GV Hà Huy Kỷ

Sau thời gian trên lớp học bình thường.