Đăng nhập
THÔNG BÁO NGHỈ HỌC [18/02/2019]

Do giảng viên bận việc gia đình, các lớp dưới đây được nghỉ học tuần đầu tiên (từ 18/02 đến 23/02/2019)

Thứ 3 (19/2)

Tiếng Anh B1, nhóm 23, Tiết 1-3, Phòng AIII.5, GV Cái Ngọc Duy Anh

Tiếng Anh B1, nhóm 89, Tiết 1-3, Phòng AIV.1, GV Nguyễn Thị Diệu Phương

Thứ 7 (23/2)

 Tiếng Anh A1, nhóm 27, Tiết 7-9, Phòng AII.4, GV Trần Thị Lệ Ninh

Sau thời gian trên lớp học bình thường.