Đăng nhập
THÔNG BÁO NGHỈ HỌC CÁC LỚP TIẾNG ANH CỦA GV. NGUYỄN THỊ THANH LOAN [15/02/2019]
 
Do giảng viên bận việc gia đình, các lớp dưới đây được nghỉ học tuần đầu tiên (từ 18/02 đến 23/02/2019)
Tiếng Anh A1 (Học Giáo trình LIFE) - Nhóm 3 Nguyễn Thị Thanh Loan Thứ 3 AII.1 3 - 5
Tiếng Anh A2 (Học Giáo trình ELEMENT) - Nhóm 48  Nguyễn Thị Thanh Loan Thứ 5 AII.8 7 - 9
 
Tiếng Anh B1 (Học Giáo trình LIFE) - Nhóm 44  Nguyễn Thị Thanh Loan Thứ 4 AIII.4 7 - 9
 Sau thời gian trên lớp học bình thường.