Đăng nhập
KẾ HOẠCH ĐĂNG KÝ HỌC PHẦN NNKC HỌC KỲ 3,ĐỢT 2, NĂM HỌC 2018-2019 [04/01/2019]

Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế thông báo kế hoạch đăng ký học phần Ngoại ngữ không chuyên học kỳ III, năm học 2018-201(Lần 2 - Đợt 2) cụ thể như sau:

Thời gian học: Từ 18/2/2019 đến 19/5/2019 (từ 10 đến 14 tuần).

Thời gian thi hết cấp độ: Dự kiến giữa tháng 5 (sẽ có thông báo cụ thể).

Thời gian đăng ký:

-         Thời gian mở đăng ký: 09:00 ngày 07.1.2019;

-         Thời gian hết hạn đăng ký: ngày 18.2.2019;

-         Bắt đầu học từ 18/2/2019.

Hướng dẫn đăng ký

Trước khi đăng ký lớp học phần sinh viên phải đọc kỹ thông báo và làm theo những bước dưới đây để thuận lợi hơn trong việc đăng ký học phần.

Bước 1: Đăng nhập vào tài khoản cá nhân;

Bước 2: Chọn Thiết lập học kỳ tác nghiệp: Học kỳ 3 – Năm học 2018-2019(Góc trên bên trái màn hình);

Bước 3: Vào menu Đăng ký lớp học phần để đăng ký nhóm, có nhiều nhóm trên nhiều trang khác nhau, chọn những nhóm có tên (Lần 2 – Đợt 2);

Bước 4: Khi SV đã đăng ký được nhóm lớp thì theo thời khóa biểu đã đăng ký và tham gia học, không phải chờ Phòng Đào tạo duyệt. Những nhóm lớp trên 20 người sẽ bắt đầu học từ 25/2/2019, những nhóm dưới 15 người thì liên hệ phòng Đào tạo để xử lý đăng ký vào các nhóm khác. Những ngoại ngữ khác có nhu cầu, liên hệ trực tiếp phòng Đào tạo để mở lớp.

Lưu ý :

·      Trong thời gian đăng ký, sinh viên có thể tự hủy và đăng ký sang nhóm mới.

·      Học kỳ 3 là học kỳ không tính miễn giảm học phí, vì vậy sinh viên các trường có đối tượng miễn giảm lưu ý. Sinh viên ĐH Sư phạm lưu ý khi đăng ký học lần 1 ở những nhóm Tiếng Anh B1.

·      Những sinh viên đã từng đăng ký một lần trong học kỳ 3, năm học 2018-2019 đợt 1, thì không thể đăng ký trong học kỳ 3 trong cùng 1 cấp độ. Vì vậy sinh viên chọn học kỳ  tác nghiệp là Học kỳ 2, năm học 2018-2019 để chọn 2 nhóm học lại bổ sung có ký hiệu (Lần 2 – Đợt 2).

Kế hoạch đăng ký cụ thể như sau:

Trong Học kỳ 3, năm 2018-2019:

Tiếng Anh A1 (Lần 2 – Đợt 2): Từ Nhóm 21 - > Nhóm 35;

Tiếng Anh A2 (Lần 2 – Đợt 2): Từ Nhóm 21 - > Nhóm 35;

Tiếng Anh B1 (Lần 2 - Đợt 2): Từ Nhóm 5 -> Nhóm 6;

Trong Học kỳ 2, năm 2018-2019:

Tiếng Anh A1 (Lần 2 – Đợt 2): Từ Nhóm 51 - > Nhóm 52;

Tiếng Anh A2 (Lần 2 – Đợt 2): Từ Nhóm 61 - > Nhóm 62;

Đây là kế hoạch học kỳ III năm học 2018-2019 (lần 2 đợt 2), đề nghị tất cả các sinh viên đăng ký đúng  kế hoạch và theo dõi các thông báo tiếp theo. Kính đề nghị lãnh đạo Phòng Đào tạo Đại học, phòng Công tác Học sinh và sinh viên, các khoa giảng dạy Ngoại ngữ không chuyên và Bộ phận Quản lý Ngoại ngữ không chuyên, tất cả giáo viên và sinh viên có liên quan biết để thực hiện.