Đăng nhập
THÔNG BÁO KẾT QUẢ THI HẾT CẤP ĐỘ NNKC TIẾNG ANH A1 & A2 (HỌC LẠI LẦN 2-ĐỢT 1) HỌC KỲ 3 NĂM HỌC 2018/2019 ĐỢT THI NGÀY 12-13/12/2018. [02/01/2019]

Kết quả thi đã được cập nhật vào tài khoản cá nhân. Sinh viên muốn kiểm tra lại bài thi làm đơn xem lại bài thi và nộp tại phòng Đào tạo hạn cuối nhận đơn từ 02/01/2019 đến hết ngày 09/01/2019.

Mẫu đơn: https://drive.google.com/open?id=1Dss9ZnQ4sb7VvrhDvWIXotZ3BAxojZjD