Đăng nhập
THÔNG BÁO V/V ỔN ĐỊNH TỔ CHỨC LỚP [07/02/2014]

 

            Để ổn định tổ chức của lớp và bắt đầu học tập được ngay, kính đề nghị Giáo viên giảng dạy và sinh viên của lớp trong buổi học đầu tiên tổ chức họp lớp và cử 02 thành viên của lớp tham gia vào Ban cán sự lớp làm Lớp trưởng và lớp phó học tập của lớp. Danh sách Ban cán sự lớp làm theo mẫu dưới đây và gửi về văn phòng của tổ Quản lý Ngoại ngữ không chuyên (cạnh phòng Bảo vệ, cổng 57 Nguyễn Khoa Chiêm) trong buổi học đầu tiên.

            Ban cán sự lớp có nhiệm vụ:

            - Giữ sổ đầu bài, đưa cho giáo viên nhận xét và ký xác nhận vào cuối mỗi buổi học, nộp sổ đầu bài về văn phòng tổ Quản lý ngoại ngữ không chuyên nếu được yêu cầu và khi kết thúc học phần;

            - Phân công những sinh viên khác trong lớp chuẩn bị phương tiện, thiết bị giảng dạy theo hướng dẫn của giáo viên;

            - Quản lý lớp trong suốt thời gian học ngoại ngữ không chuyên tại trường Đại học Ngoại ngữ, làm đầu mới để các sinh viên trong lớp liên hệ với nhau, tổ chức tổng kết lớp khi học phần kết thúc, thay mặt lớp điền Phiếu nhận xét học phần và nộp lại cho tổ Quản lý Ngoại ngữ không chuyên;

            - Thay mặt lớp đề xuất, đề đạt những yêu cầu, đề nghị chính đáng với giáo viên, tổ quản lý Ngoại ngữ khôn chuyên, phòng Đào tạo và trường Đại học Ngoại ngữ;

            Ban cán sự lớp sẽ được trường Đại học Ngoại ngữ quan tâm và được hưởng những quyền lợi xứng đáng với đóng góp của bản thân cho công việc chung của Lớp và của Trường.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự  do – Hạnh phúc

 

DANH SÁCH GIỚI THIỆU BAN CÁN SỰ LỚP

 

Kính gửi: Ban Giám hiệu trường Đại học  Ngoại ngữ

 

            Lớp:…………………………… xin giới thiệu những sinh viên sau đây vào Ban cán sự lớp:

            1. ………………………………………….. Mã SV :…………………………………….

            là sinh viên ngành:………………………………………. trường :……………………….

            số điện thoại :………………………………………. làm lớp trưởng.

  2. ………………………………………….. Mã SV :…………………………………….

            là sinh viên ngành:………………………………………. trường :……………………….

            số điện thoại :………………………………………. làm lớp phó học tập.

            Kính đề nghị Ban Giám hiệu ra quyết định công nhận để những sinh viên có tên trên thuận lợi trong công việc

 

Thừa Thiên Huế, ngày       tháng      năm 2014

 

GIÁO VIÊN GIẢNG DẠY                                        ĐẠI DIỆN SINH VIÊN

 

                                                                           (ký và ghi rõ họ tên)