Đăng nhập
THÔNG BÁO NGHỈ HỌC  [05/10/2018]

Do giảng viên bận đi công tác nên các nhóm lớp sau được nghỉ học ngày thứ 6 (12/10/2018)

    Tiết học Phòng học
1.Tiếng Anh A1 (ĐHYD-Học Q.sự từ 31/12-27/1/2019)(Học GT LIFE) - Nhóm 10  Thứ 6 AII.5 3-5
2.Tiếng Anh A1 (ĐHKT,Học Q.sự 26/11-23/12)(Học GT LIFE) - Nhóm 15  Thứ 6 AII.5 7-9
3.Tiếng Anh A1 (ĐHKT,Học Q.sự 26/11-23/12)(Học GT LIFE) - Nhóm 17  Thứ 6 AII.5 10-12
4.Tiếng Anh A1 (Học GT LIFE) - Nhóm 45  Thứ 6 AIII.5 1-3