Đăng nhập
CHUYỂN ĐỔI NHÓM GIÁO TRÌNH LIFE QUA GIÁO TRÌNH ELEMENT - TIẾNG ANH A1 (TỪ NHÓM 29-35) VÀ TIẾNG ANH A2 TỪ NHÓM 87-90) [30/09/2018]

Do kế hoạch học NNKC và học quân sự của Trường Đại học Kinh tế nằm trong giai đoạn giữa học kỳ, tránh trường hợp sinh viên trường ĐH Kinh tế đăng ký nhầm nhóm ngoài kế hoạch và có thể chọn học 1 trong 2 giáo trình ELEMENT và giáo trình LIFE, vì vậy Trường ĐH Ngoại ngữ mở kế hoạch và hình thức của GT LIFE sang GT ELEMENT cụ thể như sau:

Tiếng Anh A1 từ nhóm 29 đến nhóm 35: Mục đích để sinh viên ĐH Kinh tế có thể chọn lựa nhóm học theo giáo trình thích hợp.

Tiếng Anh A2 từ nhóm 87 đến nhóm 90.

Trường đề nghị sinh viên các trường khác không đăng ký vào những nhóm của trường ĐH Kinh tế và sinh viên của Trường ĐH Kinh tế phải đăng ký học trong những nhóm được phân bổ cho trường.

Những sinh viên đăng ký sai kế hoạch, sẽ bị loại đăng ký.

PHÒNG ĐÀO TẠO