Đăng nhập
THÔNG BÁO MỞ BỔ SUNG 2 NHÓM TIẾNG TRUNG A1- NHÓM 10 VÀ TIẾNG HÀN A1- NHÓM 8 [10/09/2018]

Phòng Đào tạo đã mở bổ sung thêm 2 nhóm

Tiếng Hàn A1 - Nhóm 8;

Tiếng Trung A1 - Nhóm 10; 

Lưu ý: Phòng đã hủy những sinh viên không phải ngành YHCT ra khỏi nhóm 8,9, đề nghị những sinh viên này theo dõi và đăng ký lại.