Đăng nhập
THÔNG BÁO KẾT QUẢ THI HẾT CẤP ĐỘ HỌC PHẦN TIẾNG ANH A1, A2 (Học lại lần 2 - Đợt 3) HỌC KỲ III NĂM HỌC 2017-2018. [10/09/2018]

 Thông báo kết quả thi hết cấp độ học phần tiếng Anh A1, A2 (Học lại lần 2 -  Đợt 3)học kỳ III năm học 2017-2018.

Kết quả thi đã được cập nhật vào tài khoản cá nhân NNKC. Sinh viên vào tài khoản của mình để kiểm tra kết quả điểm, những trường hợp có lý do đã được xử lý cho thi lại trong đợt này, liên hệ CV Đạt để cập nhật điểm vào tài khoản.