Đăng nhập
DANH SÁCH THI HẾT CẤP ĐỘ NNKC TIẾNG ANH A1 & A2 (HỌC LẠI LẦN 2-ĐỢT 3) HỌC KỲ 3 NĂM HỌC 2017/2018 ĐỢT THI NGÀY 06/08/2018 [01/08/2018]
Phòng Đào tạo đã lên danh sách phòng thi của đợt thi TIẾNG ANH A1 & A2 (HỌC LẠI LẦN 2-ĐỢT 3) ngày 06/08/2018. Sinh viên vào tài khoản cá nhân thiết lập đúng học kỳ mà mình vừa học xong (chọn học kỳ 3 năm học 2017/2018- góc phía trên bên trái màn hình) chọn mục Kế hoạch học tập để biết ngày thi, xuất thi và phòng thi. 
Riêng các lớp A1 Anh (Lần 2_Đợt 3) nhóm 67A2 Anh (Lần 2_Đợt 3)  nhóm 112 (học lại ở học kỳ 2), sinh viên phải chọn học kỳ tác nghiệp là học kỳ 2 năm học 2017/2018 để xem lịch thi. 
Nếu không có lịch thi, sinh viên chọn mục Kết quả học tập để kiểm tra xem mình còn nợ học phí không. Phải nộp học phí còn nợ của tất cả học phần của những học kỳ đã học qua mới đủ điều kiện dự thi HCĐ. 
Sinh viên có mặt đúng thời gian quy định tại phòng thi để làm thủ tục dự thi. 
Thời gian xử lý danh sách dự thi: Từ 9h đến 11h00 ngày thứ 6 (03/08/2018)  trong giờ hành chính tại phòng Đào tạo trường ĐHNN. Lưu ý những sinh viên chưa dự thi các đợt thi trong học kỳ 2, học kỳ 3 năm học 2017/2018 do nợ học phí hoặc có lý do chính đáng thì nộp học phí bổ sung trong thời gian trên và xử lý tại phòng Đào tạo để bổ sung thi vào đợt thi ngày 06/08/2018.

*** THÔNG BÁO VỀ VIỆC THU HỌC PHÍ NNKC BỔ SUNG TRONG NGÀY THỨ 6 (3-8-2018) (http://flts.hueuni.edu.vn/Home/Announcement/640)