Đăng nhập
THÔNG BÁO V/V ĐĂNG KÝ HỌC NGOẠI NGỮ KHÔNG CHUYÊN CẤP ĐỘ TIẾP THEO [13/01/2014]

Theo kế hoạch đã thông báo, ngày 13/01/2014 sinh viên sẽ đăng ký học ngoại ngữ không chuyên học kỳ II. Tuy nhiên, do phần mềm đang trong giai đoạn bổ sung thêm bước xét chuyển cấp độ nên những sinh viên đã học xong cấp độ thấp ở học kỳ I chưa thể đăng ký học tiếp ở cấp độ cao hơn trong học kỳ II. Dự kiến sau ngày 14/01/2014 những sinh viên thuộc diện này mới có thể đăng ký học được. Riêng những sinh viên đăng ký học lần đầu tiên (không phải xét chuyển cấp độ) vẫn đăng ký học được bình thường. Những sinh viên đã học xong cấp độ thấp trong học kỳ I lưu ý: sau khi học xong một cấp độ thấp, đạt Điểm Quá trình từ 50 điểm trở lên và không nợ học phí, sinh viên có quyền đăng ký học tiếp cấp độ cao hơn, không cần chờ phải thi đạt cấp độ thấp mới đăng ký học cấp độ cao. Điều này có nghĩa là: sinh viên không dự thi hoặc thi không đạt cấp độ thấp vẫn có thể đăng ký học cấp độ cao hơn sau khi đã học xong cấp độ thấp và thỏa mãn 02 điều kiện về Điểm Quá trình và học phí. Nhưng sinh viên cần lưu ý: để được dự thi cấp chứng chỉ ngoại ngữ không chuyên (B1) sinh viên phải thi đạt cấp độ A1 và A2, học và đạt Điểm QT cấp độ B1 từ 50 điểm trở lên và không nợ học phí nên, dù đăng ký học lên cấp độ cao hơn, sinh viên vẫn phải học lại và thi đạt cấp độ thấp.  

Những sinh viên đã được xếp lịch thi nhưng không dự thi nếu không có lý do chính đáng (đau ốm có giấy của bệnh viện, gia đình có tang gia có giấy xác nhận của chính quyền địa phương) sẽ không được thi lại mà phải học lại. Những sinh viên vắng thi có lý do chính đáng phải đem giấy tờ đến phòng Đào tạo, trường ĐH Ngoại ngữ muộn nhất là sau ngày thi 03 ngày để được giải quyết xếp thi trong đợt thi tiếp theo. Những trường hợp muộn hơn sẽ được xếp lịch khi nào có thể tùy theo điều kiện của trường ĐH Ngoại ngữ.