Đăng nhập
THÔNG BÁO VỀ VIỆC ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN VÀ CHỌN NGOẠI NGỮ KHÔNG CHUYÊN [07/09/2013]

Sinh viên khoá tuyển sinh 2013 của các trường / khoa thành viên Đại học Huế trước khi đăng ký tài khoản và chọn ngoại ngữ không chuyên để học xin lưu ý:

1. Sinh viên trường Đại học Ngoại ngữ không cần đăng ký tài khoản mà đăng nhập vào tài khoản, sử dụng mã sinh viên làm tên tài khoản và mật khẩu dùng chung mật khẩu của tài khoản trên Trang Đào tạo tín chỉ đã được trường Đại học Ngoại ngữ cấp trên thẻ sinh viên. Sinh viên các trường và khoa khác đăng ký tài khoản vàc chọn mật khẩu theo hướng dẫn trên trang web này.

2. Sinh viên các ngành Việt Nam học, Quốc tế học, Song ngữ Nga – Anh không học ngoại ngữ không chuyên nên không đăng ký.

3. Sinh viên của trường Đại học Khoa học, Đại học Nông lâm và khoa Luật bắt đầu học ngoại ngữ không chuyên từ học kỳ 2 năm học 2013-2014 nên sẽ đăng ký tài khoản và chọn ngoại ngữ học đợt 2 (đầu tháng 10, xem thông báo về Kế hoạch dạy và học ngoại ngữ không chuyên trên trang web này).

4. Trước khi đăng ký ngoại ngữ không chuyên sinh viên phải đọc kỹ Hướng dẫn dạy và học ngoại ngữ không chuyên cũng như Kế hoạch dạy và học ngoại ngữ không chuyên đã thông báo trên trang web này để thực hiện.

5. Sau khi đăng ký học ngoại ngữ không chuyên sinh viên phải thường xuyên theo dõi các thông báo tiếp theo trên trang web này để biết được lịch kiểm tra đầu vào, lịch đăng ký học cũng như các thông báo khác có liên quan.

6. Để sinh viên chủ động lên kế hoạch đăng ký học các học phần khác, trường Đại học Ngoại ngữ thông báo dự kiến xếp thời khoá biểu các học phần ngoại ngữ không chuyên như sau:

6.1. Các lớp ngoại ngữ không chuyên cho sinh viên bất cứ trường / khoa nào đều có trong cả 3 buổi: sang, chiều và tối. Tuy nhiên, ưu tiên xếp nhiều hơn vào các buổi mà trường / khoa đó đã đăng ký. Trừ 04 lớp dành cho sinh viên của trường Đại học Nghệ thuật xếp vào sáng thứ 4 và các lớp dành cho sinh viên của khoa Giáo dục thể chất xếp vào các buổi tối.

6.2. Sinh viên có 02 phương án để chọn lớp đăng ký học: nếu chọn lớp học 3 tiết / buổi thì sinh viên sẽ đi học 1 buổi / tuần và học kết thúc học phần sau 10 tuần học; nếu chọn lớp học 2 tiết / buổi thì sinh viên sẽ đi học 2 buổi / tuần và kết thúc học phần sau 7,5 tuần học.

7. Sinh viên năm thứ 2 của khoa Giáo dục thể chất học Tiếng Anh Căn bản 3 không đăng ký trên trang web mà học theo lịch học riêng sẽ được thông báo sau.