Đăng nhập
THÔNG BÁO MỞ BỔ SUNG CÁC LỚP HỌC LẦN 2 TIẾNG ANH A1, A2 DÀNH CHO HỌC KỲ 3, NĂM HỌC 2017-2018  [16/03/2018]

Phòng Đào tạo gia hạn một số nhóm học phần cụ thể như sau:

Sinh viên đăng nhập học kỳ 3, năm học 2017-2018

Chọn nhóm học phần:

Tiếng Anh A1: Nhóm 25, Nhóm 32.

Tiếng Anh A2: Nhóm 25, nhóm 29, Nhóm 30.

Các nhóm bắt đầu học từ tuần sau theo đúng thời gian biểu.