Đăng nhập
KẾT QUẢ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN HỌC KỲ I NĂM HỌC 2017-2018 - TIẾNG ANH A1,A2 (Thi ngày 04/03/2018) [16/03/2018]

 

Kết quả thi đã được cập nhật vào tài khoản cá nhân. Sinh viên muốn kiểm tra lại bài thi làm đơn xem lại bài thi và nộp tại phòng Đào tạo hạn cuối nhận đơn từ ngày ra thông báo đến hết ngày 23/03/2018.

Mẫu đơn: https://drive.google.com/open?id=0B19ty6bb54jiX3E2SmNnV0NISlU