Đăng nhập
THÔNG BÁO MỞ GIA HẠN ĐĂNG KÝ HỌC LẦN 2 TIẾNG ANH VÀ CÁC NGOẠI NGỮ KHÁC [28/02/2018]

Sinh viên chọn học kỳ tác nghiệp học kỳ 3, năm học 2017-2018 và đăng ký nhóm học phần (Các nhóm học lần 2 đợt 2). Các nhóm lớp bắt đầu học từ 3/3/2018 (Đối với các nhóm lớp ngày thứ 7).