Đăng nhập
THÔNG BÁO KẾT QUẢ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN HỌC KỲ I NĂM HỌC 2017-2018 - TIẾNG ANH A1 (Ngày thi 04/02/2018) [28/02/2018]

 

THÔNG BÁO KẾT QUẢ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN HỌC KỲ INĂM HỌC 2017-2018 - TIẾNG ANH A1 ĐỢT THI 04/02/2018 

Kết quả thi đã được cập nhật vào tài khoản cá nhân. Sinh viên muốn kiểm tra lại bài thi làm đơn xem lại bài thi và nộp tại phòng Đào tạo hạn cuối nhận đơn đến hết ngày 07/03/2018.

 

Mẫu đơn: https://drive.google.com/file/d/0B19ty6bb54jiX3E2SmNnV0NISlU/view?usp=sharing