Đăng nhập
THÔNG BÁO V/v TIẾP TỤC HỌC LỚP TIẾNG ANH A2 - NHÓM 16 [04/12/2013]

Hiện nay, do GV Nhóm Tiếng Anh A2 - Nhóm 16 đã sắp xếp lại được kế hoạch nên nhóm này sẽ tiếp tục học vào tối thứ 7 (7/12/2013) và sẽ phân thêm 1 buổi trong tuần để kịp với tiến độ theo khung chương trình. 

Vì vậy, Tổ QLNNKC thông báo đến các SV thuộc nhóm này được biết và tham gia học đúng kế hoạch đã phân trước.