Đăng nhập
THÔNG BÁO KẾT QUẢ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN HỌC KỲ III (Đợt 1 ) NĂM HỌC 2017-2018 - TIẾNG ANH A1, A2 [03/01/2018]

THÔNG BÁO KẾT QUẢ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN HỌC KỲ III (Đợt 1 ) NĂM HỌC 2017-2018 - TIẾNG ANH A1, A2 CÁC ĐỢT THI 21, 22 và 27, 28/12/2017 

Kết quả thi đã được cập nhật vào tài khoản cá nhân. Sinh viên muốn kiểm tra lại bài thi làm đơn xem lại bài thi và nộp tại phòng Đào tạo hạn cuối nhận đơn đến hết ngày 11/01/2018.

 

Mẫu đơn: https://drive.google.com/open?id=0B19ty6bb54jiX3E2SmNnV0NISlU