Đăng nhập
Tham gia khảo sát trực tuyến cho việc xây dựng đề án trung tâm vùng chuyên trách đào tạo, bồi dưỡng giáo viên ngoại ngữ [16/10/2017]

Để hỗ trợ Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học QG Hà Nội trong việc xây dựng đề án trung tâm vùng chuyên trách đào tạo, bồi dưỡng giáo viên ngoại ngữ; một đề án quyết định trực tiếp đến vị trí của Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế trong mạng lưới Trung tâm vùng chuyên trách đào tạo, bồi dưỡng giáo viên ngoại ngữ trong tương lai; Trường Đại học Ngoại ngữ đề nghị tất cả sinh viên của Đại học Huế đang học ngoại ngữ không chuyên tham gia khảo sát trực tuyến. Sinh viên theo đường link sau (http://ulis.vnu.edu.vn/phieu-khao-sat-xay-dung-de-an-trung-tam-vung-chuyen-trach-dao-tao-boi-duong-giao-vien-ngoai-ngu/) để tham gia khảo sát trực tuyến. Trước khi khảo sát cần khai đầy đủ thông tin cá nhân trên phiếu để thuận lợi cho việc thống kê sau này. Thực hiện khảo sát xong trước ngày 30/10/2017. Sinh viên trả lời các phiếu ở mục III.4, III.5. Đề nghị giảng viên phụ trách các lớp nhắc nhở sinh viên của lớp mình khẩn trương thực hiện.