Đăng nhập
THÔNG BÁO MỞ THÊM CÁC NHÓM HỌC PHẦN A1, A2 HỌC LẠI HỌC KỲ 3 - 2017-2018 (CẬP NHẬT) [06/10/2017]

Phòng Đào tạo đã mở thêm các nhóm học phần cụ thể như sau:

Tiếng Anh A1: mở thêm 10 nhóm (từ nhóm 11 đến nhóm 20)

Tiếng Anh A2: mở thêm 10 nhóm (từ nhóm 6 đến nhóm 15).