Đăng nhập
THÔNG BÁO KẾT QUẢ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN HỌC KỲ III NĂM HỌC 2016-2017 - TIẾNG ANH A1,A2 CÁC ĐỢT THI 9/8 &10/8/2017 [24/08/2017]

Kết quả thi đã được cập nhật vào tài khoản cá nhân. Sinh viên muốn kiểm tra lại bài thi làm đơn xem lại bài thi và nộp tại phòng Đào tạo hạn cuối nhận đơn đến hết ngày 31/8/2017.

Mẫu đơn: https://drive.google.com/open?id=0B19ty6bb54jiX3E2SmNnV0NISlU