Đăng nhập
HOÀN THÀNH PHIẾU GÓP Ý HỌC PHẦN [08/11/2013]

Để giúp Nhà trường có những điều chỉnh hợp lý trong việc tổ chức dạy và học ngoại ngữ không chuyên cho sinh viên Đại học Huế, cuối mỗi học kỳ đề nghị Ban cán sự các lớp hoàn thành Phiếu góp ý học phần theo hướng dẫn và mẫu dưới đây (hướng dẫn và mấu phiếu kèm theo phong bì đã được phát cho các lớp). Sau khi giáo viên dạy xong mỗi học phần, Ban cán sự lớp tổ chức họp lớp thống nhất về nội dung để điền vào phiếu góp ý cho giảng viên giảng dạy. Sau đó bỏ phiếu góp ý vào phong bì, dán kín, ký tên trên các mép dán và gửi về cho tổ Quản lý Ngoại ngữ không chuyên kèm theo số đầu bài. Tất cả Phiếu bày sẽ chuyển cho phòng Đào tạo tổng hợp  và báo cáo Ban Giám hiệu. Giáo viên giảng dạy không biết được nội dung đánh giá nếu không cần thiết.

HƯỚNG DẪN GHI PHIẾU GÓP Ý GIẢNG DẠY

I. Yêu cầu chung:

Các ý kiến ghi vào phiếu góp ý phải là những ý kiến tiêu biểu, phản ánh chính xác, khách quan và trung thực tình hình dạy và học trong một học phần tại lớp sinh viên. Lưu ý cần diễn đạt ý kiến gọn gàng, nhưng đầy đủ và chính xác. Ý kiến cần mang tính xây dựng với mục đích nâng cao chất lượng dạy và học.

II. Yêu cầu từng phần:

A. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU CỦA HỌC PHẦN

Ý kiến sinh viên tập trung vào những vấn đề sau:

- Mục đích yêu cầu có được phổ biến công khai, rõ ràng hay không?

- Sinh viên có biết & hiểu rõ mục đích yêu cầu của học phần.

- Mục đích yêu cầu đặt ra có phù hợp với trình độ của sinh viên?

- Giảng viên giảng dạy có đảm bảo thời lượng không?

B. NỘI DUNG & TÀI LIỆU GIẢNG DẠY

Ý kiến sinh viên tập trung vào những vấn đề sau:

- Nội dung có phong phú, cập nhật và phù hợp với trình độ của sinh viên?

- Khối lượng kiến thức vừa sức hay quá tải.

- Tài liêu sử dụng có rõ ràng, dể hiểu và phù hợp với sinh viên.

- Học phần có giáo trình chính thức hay chỉ tập hợp các tài liệu từ nhiều nguồn.

- Sinh viên có được giới thiệu sách tham khảo.

- Sách tham khảo có dể tìm, dể đọc phù hợp với trình độ sinh viên.

C. PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY

Ý kiến sinh viên tập trung vào những vấn đề sau:

- Giờ học có lý thú, hấp dẫn và sinh động không.

- Sinh viên có cơ hội thảo luận trao đổi và chia xẻ kinh nghiệm, kiến thức.

- Giảng viên có giảng giải trình bày vấn đề rõ ràng cặn kẽ không.

- Sinh viên có cơ hội làm việc theo nhóm cặp.

- Sinh viên có cơ hội phát triển các kỹ năng giải quyết vấn đề, hợp tác...

- Giáo viên có hướng dẫn cho sinh viên tự học hay lồng ghép các kỹ năng tự học trong giờ giảng trên lớp.

- Sinh viên có đủ thời gian để hiều các vấn đề được giảng dạy.

 ĐẠI HỌC HUẾ                                 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ    

                   --------------------------------------

                                                                                                                                         PHIẾU GÓP Ý GIẢNG DẠY

 

Học phần: ..........................Nhóm:...............Giáo viên:.................................................

Học kỳ: ...................................................... Năm học: 201… - 201….

Mục đích của phiếu góp ý giảng dạy là để thu thập ý kiến của sinh viên về công tác giảng dạy các học phần trong chương trình đào tạo. Ý kiến đóng góp của sinh viên sẽ giúp giảng viên, Khoa, phòng Đào tạo và Trường có biện pháp điều chỉnh việc giảng dạy và học tập cho phù hợp với nhu cầu học tập của sinh viên.

A.   Mục đích và yêu cầu học phần

 

 

 

 

 

 

 

B. Nội dung và tài liệu giảng dạy

 

 

 

 

 

 

 

 

C. Phương pháp giảng dạy

 

 

 

 

 

D. Những mặt khác:

Những phần nào được xem là tốt nhất?

 

 

Những phần nào cần cải tiến?

 

 

 

                                                 ……………., ngày    tháng   năm 201..

TM. Ban cán sự lớp ……..

(ký tên, ghi rõ họ tên)