Đăng nhập
THÔNG BÁO MỞ BỔ SUNG 3 NHÓM HỌC PHẦN TIẾNG ANH B1 - HỌC KỲ 3 2016-2017 [13/06/2017]

SINH VIÊN ĐĂNG KÝ TỪ NHÓM 13 ĐẾN NHÓM 15 TIẾNG ANH B1.

LƯU Ý: HỌC KỲ 3 LÀ HỌC KỲ KHÔNG TÍNH MIỄN GIẢM HỌC PHÍ, SINH VIÊN CÁC NGÀNH SƯ PHẠM VÀ CÁC ĐỐI TƯỢNG ĐƯỢC MIỄN GIẢM CHÚ Ý.