Đăng nhập
ĐĂNG KÝ LỚP HỌC PHẦN CỦA SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC, TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM VÀ KHOA LUẬT [02/11/2013]

Sinh viên của trường Đại học Khoa học, trường Đại học Nông lâm và khoa Luật đã thi kiểm tra đầu vào sẽ bắt đầu đăng ký lớp học phần từ ngày 02/12/2013 và bắt đầu học từ ngày 17/2/214 thuộc học kỳ 2. Sẽ có thông báo kế hoạch đăng ký cụ thể cho sinh viên của 3 Trường/Khoa nói trên trước ngày 02/12/2013. Trước khi đăng ký sinh viên phải đọc kỹ kế hoạch đăng ký để biết những nhóm lớp nào dành cho trường mình và không đăng ký ra ngoài các nhóm đã được phân. Các lớp học phần đang tổ chức đăng ký hiện nay thuộc học kỳ 1 không dành cho sinh viên của 3 Trường/Khoa nói trên. Đề nghị sinh viên của 3 Trường/Khoa nói trên không đăng ký vào các lớp này. Sinh viên nào đã lỡ đăng ký phải hủy ngay đăng ký của mình. Nếu không hủy được, liên hệ phòng Đào tạo trường Đại học Ngoại ngữ để giải quyết.