Đăng nhập
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ - ĐẠI HỌC HUẾ TUYỂN SINH CHƯƠNG TRÌNH 2 [31/03/2017]

Trường Đại học Ngoại ngữ và trường Đại học Kinh tế - Đại học Huế phối hợp để tuyển sinh và đào tạo chương trình 2 cho sinh viên của hai Trường và của các trường / khoa khác trong Đại học Huế. Cũng như trường ĐH Ngoại ngữ, trường ĐH Kinh tế luôn tạo điều kiện tối đa cho sinh viên học chương trình 2. Sinh viên nào có nguyện vọng học chương trình 2 tại trường ĐH Kinh tế theo đường link sau để xem Thông báo Tuyển sinh http://hucfl.edu.vn/vi/index.php/tin-tuc/xet-tuyen-dai-hoc-nganh-thu-2-nam-2017