Đăng nhập
CHO SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ ĐƯỢC NGHỈ HỌC ĐỂ THAM GIA HỘI TRẠI [21/03/2017]

Theo Công văn số 184/ĐHKT-CTHSSV của trường Đại học Kinh tế, trường Đại học Ngoại ngữ cho tất cả sinh viên trường Đại học Kinh tế đang học ngoại ngữ không chuyên tại trường Đại học Ngoại ngữ được nghỉ học 02 ngày 24 & 25/3/2017 để tham gia hội trại 26/3. Nếu lớp có trên 50% sinh viên của trường Đại học Kinh tế sẽ được nghỉ cả lớp. Giảng viên lên lịch dạy bù sau. Sinh viên nghỉ học có nhiệm vụ báo lại cho giảng viên việc nghỉ học của mình và sau này ghi chép lại bài học, làm bài tập đầy đủ (nếu lớp mình vẫn học bình thường).

Vậy, Trường xin thông báo để tất cả sinh viên và giảng viên có liên quan thực hiện. Kính đề nghị các giảng viên tạo điều kiện cho những sinh viên thuộc đối tượng này trong lớp mình.