Đăng nhập
THÔNG BÁO NGHỈ HỌC 1 TUẦN ĐỐI VỚI NHỮNG NHÓM CỦA GV. PHẠM VŨ QUỲNH NGA [09/02/2017]

Do GV bận đi công tác, vì vậy Phòng Đào tạo báo đến các SV đã đăng ký những nhóm của GV. Phạm Vũ Quỳnh Nga được nghỉ 1 tuần đầu và bắt đầu học từ 18/2 (đối với những nhóm bắt đầu học từ thứ 7), cụ thể như sau:

 

Tiếng Anh A1 (ĐH-CĐ Nông lâm,Khoa Du lịch học Quân sự từ 6/3-2/4) - Nhóm 18 Phạm Vũ Quỳnh Nga 6 1 - 3 AII.1
Tiếng Anh A1 (Học GT ELEMENT) - Nhóm 52 Phạm Vũ Quỳnh Nga 6 10 - 12 AII.2
Tiếng Anh A1 (Học GT ELEMENT) - Nhóm 55 Phạm Vũ Quỳnh Nga 2 4 - 5 AII.1
Tiếng Anh A1 (Học GT ELEMENT) - Nhóm 61 Phạm Vũ Quỳnh Nga 3 3 - 5 AII.3
Tiếng Anh A2 (Kinh tế Quân sự 3/4-30/4) - Nhóm 18 Phạm Vũ Quỳnh Nga 4 10 - 12 AII.4
Tiếng Anh A2 (Học giáo trình ELEMENT) - Nhóm 58 Phạm Vũ Quỳnh Nga 2 1 - 3 AII.8
Tiếng Anh B1 - Nhóm 72 Phạm Vũ Quỳnh Nga 4 3 - 5 AIII.9
Tiếng Anh B1 - Nhóm 75 Phạm Vũ Quỳnh Nga 2 7 - 9 AIII.9