Đăng nhập
Quy định tạm thời về việc xét tốt nghiệp Đại học hệ Chính quy tập trung theo hệ thống tín chỉ áp dụng cho sinh viên trường Đại học Ngoại ngữ tốt nghiệp từ năm 2017 trở về sau [10/01/2017]

Sinh viên trường Đại học Ngoại ngữ theo đường link sau để xem toàn văn Quy định http://hucfl.edu.vn/vi/index.php/tin-tuc/quy-dinh-tam-thoi-ve-viec-xet-tot-nghiep-dh-he-cq-tap-trung-theo-he-thong-tin-chi