Đăng nhập
KIỂM TRA ĐẦU VẦO ĐỢT CUỐI CÙNG DÀNH CHO SINH VIÊN TRÚNG TUYỂN NGUYỆN VỌNG 3, SINH VIÊN NGUYỆN VỌNG 1&2 CHƯA ĐƯỢC XẾP LỊCH THI HOẶC BỎ THI 1 LẦN TRƯỚC ĐÓ [20/10/2013]

Ngày 03/11/2013 trường Đại học Ngoại ngữ sẽ tổ chức đợt thi kiểm tra đầu vào môn Tiếng Anh cuối cùng trong năm học 2013-2014. Đợt thi này chủ yếu dành cho sinh viên các trường / khoa trúng tuyển nguyện vọng 3 của các trường / khoa thuộc Đại học Huế và sinh viên của các trường Đại học Khoa học, Đại học Nông lâm và khoa Luật chưa thi trong đợt 20/10/2103. Để được bố trí kiểm tra đầu vào môn Tiếng Anh sinh viên phải hoàn thành các thủ tục sau đây:

1) Đối với sinh viên trúng tuyển nguyện 3: đọc thông báo HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ NGOẠI NGỮ KHÔNG CHUYÊN DÀNH CHO SINH VIÊN TRÚNG TUYỂN NGUYỆN VỌNG 3 trên trang web này và làm theo các hướng dẫn trong đó để đủ thủ tục dự thi vào ngày 03/11/2013. Hai việc cần làm nhất là đăng ký tài khoản và sau đó đăng nhập vào tài khoản để đăng ký học Ngoại ngữ không chuyên. Do nguyện vọng 3 không có nhiều sinh viên nên trường Đại học Ngoại ngữ khuyến cáo sinh viên chỉ đăng ký học Tiếng Anh.

2) Đối với sinh viên của tất cả các trường / khoa trúng tuyển nguyện vọng 1 và 2 nhưng chưa đăng ký học ngoại ngữ không chuyên: thực hiện đăng ký tài khoản và đăng nhập để đăng ký học ngoại ngữ không chuyên (và cũng chỉ đăng ký học Tiếng Anh).

3) Đối với sinh viên của các trường Đại học Khoa học, Đại học Nông lâm và khoa Luật trúng tuyển nguyện vọng 1 và 2 đã đăng ký học ngoại ngữ không chuyên nhưng sau thời điểm 17h ngày 17/10/2013: chờ để được duyệt và xếp lịch thi.

4) Đối với sinh viên của các trường / khoa đã được xếp thi 1 lần trong các đợt thi từ ngày 20/10/2103 trở về trước nhưng không dự thi: làm đơn theo mẫu dưới đây, có xác nhận của phòng Đào tạo / Công tác sinh viên trường mình và nộp cho phòng Đào tạo trường ĐH Ngoại ngữ trước ngày 28/10/2103 để được xem xét cho dự thi.

5) Đối với sinh viên các trường / khoa đã được xếp thi 2 lần nhưng không đến dự thi không có lý do: trường ĐH Ngoại ngữ sẽ đưa tên những sinh viên này ra khỏi hệ thống phần mềm Quản lý Ngoại ngữ không chuyên của Trường và không chịu trách nhiệm về việc những sinh viên này không có chứng chỉ ngoại ngữ B1 để tốt nghiệp sau này.

6) Sau khi hoàn tất các thủ tục cần thiết, ngày 02/11/2013 sinh viên vào tài khoản của mình trên trang web này để xem lịch thi (xuất thi, phòng thi) đồng thời đọc thông báo hướng dẫn làm bài thi.

7) Đây là đợt thi kiểm tra đầu vào cuối cùng trong năm học 2013-2014. Đề nghị sinh viên chấp hành nghiêm túc để không bị thiệt thòi quyền lợi sau này.

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

 

 

ĐƠN XIN THI KIỂM TRA ĐẦU VÀO LẦN 2

 

                       

 

Kính gửi: - Tổ Quản lý Ngoại ngữ không chuyên;

 

               - Phòng Đào tạo, trường ĐH Ngoại ngữ.

 

            Tôi tên là:……………………………………………………………………

 

            Mã SV:…………………………………………………………………………

 

            Ngành học :…………………………………………………………………

 

            Trường / khoa :……………………………………………………………

 

Đã được xếp lịch thi đầu vào ngày ….. /…../2013,

 

xuất   ..h…  phòng thi:……….. (sinh viên phải điền chính xác các thông tin về ngày thi, xuất thi, phòng thi để có thể chuyển được danh sách dự thi sang xuất thi mới ngày 03/11/2013)

 

Tôi đã không tham gia dự thi vì lý do:……………………………….........................................

 

…………………………………………………………………………………………….........................................

 

Nay tôi là đơn này kính đề nghị tổ QLNNKC, phòng ĐT trường ĐH Ngoại ngữ cho tôi được dự thi kiểm tra đầu vào lần 2 trong đợt thi ngày: 03/11/2013.

 

                                                                                          Huế, ngày       tháng    năm 201….   

Phòng ĐT/CTSV                       Chủ nhiệm khoa                           Người làm đơn