Đăng nhập
THÔNG BÁO NGHỈ HỌC CÁC LỚP CỦA GIẢNG VIÊN LÊ THỊ THANH CHI [18/10/2016]

  Phòng Đào tạo thông báo nghỉ học đến các lớp Tiếng Anh A1 nhóm 12, nhóm 49Tiếng Anh B1 nhóm 16, nhóm 64, nhóm 68 của giảng viên Lê Thị Thanh Chi từ ngày 18/10 đến ngày 23/10/2016 do gia đình có việc. Sau ngày 23/10/2016 các lớp học lại bình thường theo đúng thời khóa biểu.