Đăng nhập
Kế hoạch tổ chức dạy và học Ngoại ngữ không chuyên cho sinh viên năm 1 các trường ĐH Luật, Khoa học và Nông lâm [18/10/2016]

Sinh viên 03 trường nói trên theo đường link sau tải file về để xem các hướng dẫn cần thiết http://hucfl.edu.vn/vi/index.php/tin-tuc/thong-tin-day-va-hoc-ngoai-ngu-khong-chuyen-danh-cho-sinh-vien-nam-thu-nhat  . Lưu ý xem trước các file: Hướng dẫn kèm theo Quy định 1206 của ĐHH, Hướng dẫn sử dụng trang web, Thông báo về đăng ký lớp học theo giáo trình, Quy định về kiểm tra, đánh giá ngoại ngữ không chuyên. Sau đây là các mốc thời gian và các công việc cần hoàn thành:

1. Cấp mật khẩu, đăng ký học ngoại ngữ không chuyên và đăng ký kiểm tra đầu vào: thực hiện trực tuyến từ 15/10 đến 03/11/2016.

2. Tổ chức kiểm tra đầu vào, chấm bài, nhập kết quả và xếp lớp: từ 06 đến 14/11/2016.

3. Lên thời khóa biểu chính thức: từ 01 đến 15/12/2016.

4. Sinh viên đăng ký các lớp học phần trực tuyến: từ 02 đến 18/01/2017.

5. Duyệt danh sách lớp học phần: từ 19 đến 21/01/2017.

6. Các lớp học phần NNKC bắt đầu học chính thức theo thời khóa biểu: từ 06/2/2017

7. Xử lý đăng ký lớp học phần, xử lý đăng ký muộn: từ 06 đến 10/02/2017.

8. Xử lý hủy lớp học phần: từ 20 đến 22/02/2017.

9. Nộp học phí:

9.1. Thời gian nộp: Trong 2 tháng 03&-4/2017, nộp trong giờ hành chính tại ngân hàng Vietcombank. Sẽ có thông báo và hướng dẫn cụ thể trên trang Quản lý Ngoại ngữ không chuyên vào cuối tháng 02/2017.

9.2. Đối tượng nộp: Sinh viên các trường / ngành không phải là sư phạm và học theo tín chỉ (ĐHKT (trừ ngành Kinh tế chính trị sau khi đã phân ngành vào đầu năm thứ 2), ĐHKH (trừ ngành Triết), ĐHNL, ĐHYD, khoa Luật, khoa Du lịch, các ngành không sư phạm của ĐHNN);

- Đối tượng không nộp: Sinh viên các trường / ngành sư phạm (ĐHSP, các ngành sư phạm của ĐHNN), sinh viên các trường / ngành học theo niên chế (ĐHNT, khoa GDTC), sinh viên cử tuyển, lớp gửi, sinh viên diện chính sách được miễn nộp 100% học phí, sinh viên Lào và Căm Phu Chia học theo diện ngân sách nhà nước. Sinh viên cử tuyển, lớp gửi, diện chính sách, sinh viên nước ngoài theo diện ngân sách nhà nước cấp, sinh viên ngành Kinh tế chính trị sẽ được miễn căn cứ vào danh sách của trường / khoa quản lý sinh viên.

Lưu ý: Sinh viên phải vào tài khoản của mình để kiểm tra chính xác học phí phải nộp. Sinh viên thuộc đối tượng không nộp học phí phải vào tài khoản của mình đăng ký ngoại ngữ không chuyên chính để được miễn. Sinh viên đăng ký học nhiều ngoại ngữ không chuyên chỉ được miễn cho 1 ngoại ngữ không chuyên chính.  Sinh viên đăng ký học nhiều ngoại ngữ, khi không học nữa phải hủy đăng ký. Nếu không hủy sẽ phải nộp học phí. Sinh viên còn nợ học phí của bất kỳ học kỳ nào, lớp học phần nào phần mềm đều ngăn lại, không cho xếp lịch thi và không cho chuyển lên học cấp độ cao hơn cũng như đăng ký học trong học kỳ sau.

10. Lên kế hoạch thi hết học phần: từ 01 đến 15/5/2107.

 

11. Tổ chức thi hết học phần: từ 21/5 đến 25/6/2017.