Đăng nhập
VỀ VIỆC MIỄN GIẢM HỌC PHÍ HỌC NGOẠI NGỮ KHÔNG CHUYÊN CHO SINH VIÊN THUỘC ĐỐI TƯỢNG CHÍNH SÁCH [16/10/2013]

Để đảm bảo quyền lợi của sinh viên thuộc các đối tượng được miễn giảm học phí theo quy định trong các Nghị định số 49/2010/NĐ-CP và 74/2013/NĐ-CP của Thủ tướng Chính phủ, trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Huế xin thông báo như sau:

Sinh viên đào tạo theo học chế tín chỉ và không thuộc diện được ngân sách Nhà nước cấp bù 100% học phí sẽ nộp học phí học các học phần ngoại ngữ không chuyên trực tiếp tại trường Đại học Ngoại ngữ. Những sinh viên thuộc diện này thuộc các trường Đại học Kinh tế, trường Đại học Ngoại ngữ và khoa Du lịch (học và nộp học phí trong học kỳ 1) và trường Đại học Khoa học, trường Đại học Nông lâm và khoa Luật (học và nộp học phí trong học kỳ 2). Kế hoạch nộp học phí dự kiến bắt đầu từ tháng 11/2013 và sẽ được sẽ được thông báo cụ thể sau. Sau khi có kế hoạch, sinh viên phải nộp học phí theo đúng thời gian quy định cho ngành và trường mình. Những sinh viên không nộp học phí đúng hạn sẽ không được dự thi hết cấp độ và không được đăng ký học cấp độ tiếp theo. Những sinh viên học theo niên chế (sinh viên của khoa Giáo dục Thể chất, trường Đại học Nghệ thuật) và sinh viên học ngành sư phạm (sinh viên của trường Đại học Sư phạm, sinh viên ngành sư phạm của trường Đại học Ngoại ngữ) không nộp học phí tại trường Đại học Ngoại ngữ nếu học lần 1. Sinh viên học theo niên chế đã nộp học phí theo học kỳ cho trường / khoa của mình. Sinh viên học ngành sư phạm được nhà nước cấp bù 100% học phí. Tuy nhiên, nếu học lần 2 trở đi hoặc học 2 ngoại ngữ trở lên những sinh viên này phải nộp học phí tại trường Đại học Ngoại ngữ cho lần học thứ 2 trở đi hoặc cho ngoại ngữ thứ 2 trở lên.

 

 

Những sinh viên của trường Đại học Kinh tế, trường Đại học Ngoại ngữ và khoa Du lịch đang học ngoại ngữ không chuyên tại trường Đại học Ngoại ngữ thuộc đối tượng ưu tiên miễn giảm học phí theo 2 Nghị định nói trên làm đơn theo mẫu dưới đây, có xác nhận của trường / khoa quản lý sinh viên, kèm theo bản phô tô giấy tờ chứng minh đối tượng miễn giảm nộp cho tổ Quản lý Ngoại ngữ không chuyên, phòng Đào tạo trường Đại học Ngoại ngữ trước ngày 25/10/2013 để được xử lý miễn giảm học phí trên phần mềm. Sinh viên trường Đại học Kinh tế đi học quân sự đợt một sẽ nộp đơn này hạn cuối là ngày 10/11/2013. Sinh viên học lớp Tiếng Anh B1 nộp đơn này hạn cuối là 15/12/2013. Sinh viên lưu ý: việc xử lý miễn giảm này chỉ xử lý một lần cho toàn khóa học. Trường Đại học Ngoại ngữ sẽ không chịu trách nhiệm nếu sinh viên không được miễn giảm vì không thực hiện đúng nội dung của thông báo.


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

ĐƠN XIN MIỄN GIẢM HỌC PHÍ

                       

         Kính gửi: - Ban Giám hiệu trường Đại học Ngoại ngữ;

                      - Tổ Quản lý Ngoại ngữ không chuyên.  

            Tôi tên là:…………………………………………………………………………...

            Mã SV:……………………………………………………………………………...

            Ngành học:………………………………………………………………………..

            Trường / khoa:…………………………………………………………………...

            Học cấp độ:......... Ngoại ngữ:.......................Nhóm:.....

            Số đt liên hệ: …………………………………………………………………....

Tôi làm đơn này kính đề nghị Quý Ban miễn giảm cho tôi……….% học phí vì tôi thuộc diện:………………………………………………………………………….Theo điều:……… khoản:………… trong Nghị định:…………………………………….. của Thủ tướng chính phủ.

Tôi xin gửi kèm theo bản phô tô…………………………………………………….…………………………………………………………………...

        Tôi xin cam đoan lời khai trên đây của tôi là đúng sự thật, nếu có gì sai tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm.

                                                        Huế, ngày       tháng    năm 201….   

   Ban Giám hiệu trường ...........      Phòng ĐT/CTSV              Người làm đơn