Đăng nhập
NGHỈ HỌC TỐI 14 VÀ NGÀY 15/10/2103 ĐỂ PHÒNG CHỐNG BÃO [14/10/2013]

Theo công văn số 976/ĐHH-PCLB của Giám đốc Đại học Huế về phòng chống cơn bão số 11, tất cả CBVC. LĐ và sinh viên được nghỉ học tối 14 và ngày 15/10/2013. Vậy tổ Quản lý Ngoại ngữ không chuyên kính thông báo cho tất cả giáo viên và sinh viên có tiết học tối 14 và ngày 15/10/2013 được rõ.