Đăng nhập
KẾ HOẠCH HỌC NGOẠI NGỮ KHÔNG CHUYÊN DÀNH CHO SINH VIÊN NĂM THỨ NHẤT, KHÓA TSĐH 2016, VÀ SINH VIÊN CÁC KHÓA TRƯỚC CHƯA HỌC NNKC [13/09/2016]

- Sinh viên năm thứ nhất, khóa TSĐH 2016, xem kế hoạch dưới đây để thực hiện. Sinh viên tải file theo đường link để đọc các văn bản có liên quan http://hucfl.edu.vn/vi/index.php/tin-tuc/thong-tin-day-va-hoc-ngoai-ngu-khong-chuyen-danh-cho-sinh-vien-nam-thu-nhat  .

- Sinh viên các năm trước chưa kiểm tra đầu vào hoặc chưa học ngoại ngữ không chuyên thực hiện theo kế hoạch dành cho sinh viên năm thứ nhất.

- Sinh viên năm thứ nhất là sinh viên liên thông, sinh viên trước đây thuộc 1 ngành khác trong Đại học Huế nay chuyển sang 1 ngành khác, sinh viên chuyển từ trường khác đến Đại học Huế xem hướng dẫn theo đường link sau để thực hiện  http://flts.hueuni.edu.vn/Home/Announcement/109  .

KẾ HOẠCH HỌC NNKC DÀNH CHO SINH VIÊN NĂM THỨ NHẤT

A. Sinh viên các trường học NNKC từ học kỳ 1 (các trường ĐHSP, ĐHKT, ĐHNN, ĐHNT, ĐHYD, các khoa DL, GDTC) và sinh viên thuộc nhóm ngành Nhân văn (Hán nôm, Ngôn ngữ học, Văn học) của trường ĐHKH:

1. Cấp mật khẩu, đăng ký học ngoại ngữ không chuyên và đăng ký kiểm tra đầu vào: thực hiện trực tuyến từ 05 đến 20/9/2016 đối với sinh viên trúng tuyển đợt 1, từ 15 đến 25/9/2016 đối với sinh viên trúng tuyển đợt 2, từ 26/9 đến 15/10/2016 đối với sinh viên trúng tuyển đợt 3.

2. Tổ chức kiểm tra đầu vào tiếng Anh, chấm bài, nhập kết quả và xếp lớp: từ 25 đến 30/9/2016 đối với sinh viên trúng tuyển đợt 1, từ 02 đến 05/10/2016 đối với sinh viên trúng tuyển đợt 2, từ 16 đến 19/10/2016 đối với sinh viên trúng tuyển đợt 3. Trước đợt thi 01 ngày sinh viên vào mục Thông báo và tài khoản của mình trên trang Quản lý ngoại ngữ không chuyên để biết chính xác ngày thi, xuất thi, phòng thi của mình cũng như các quy định của kỳ thi, lệ phí thi, giấy tờ xuất trình, hình thức thi, cách thức làm bài.

3. Sinh viên đăng ký các lớp học phần trực tuyến: từ 03 đến 09/10/2016 đối với các lớp của của sinh viên trúng tuyển đợt 1, từ 10 đến 15/10/2016 đối với các lớp của sinh viên trúng tuyển đợt 2, từ 24 đến 28/10/2016 đối với các lớp của sinh viên trúng tuyển đợt 3. Trong học kỳ này sinh viên trường ĐHYD sẽ đi học quân sự nên sinh viên của trường này sẽ đăng ký vào các nhóm lớp riêng dành cho trường mình. Sinh viên các trường và khoa khác không đăng ký vào các nhóm lớp này.

4. Các lớp học phần NNKC bắt đầu học chính thức theo thời khóa biểu: từ 10/10/2016 đối với các lớp của sinh viên trúng tuyển đợt 1, từ 16/10/2016 đối với các lớp của sinh viên trúng tuyển đợt 2, từ 31/10/2016 đối với các lớp của sinh viên trúng tuyển đợt 3.  

5. Duyệt danh sách lớp học phần, xử lý đăng ký lớp học phần, xứ lý đăng ký muộn cho NV2&3: từ 10 đến 14/10/2016 đối với các lớp của sinh viên trúng tuyển đợt 1, từ 16 đến 19/10/2016 đối với các lớp của sinh viên trúng tuyển đợt 2, từ 31/10 đến 02/11/2016 đối với các lớp của sinh viên trúng tuyển đợt 3. Địa điểm: Phòng A.I.3 nhà A.

6. Xử lý hủy lớp học phần: từ 24 đến 26/10/2016 đối với các lớp của sinh viên trúng tuyển đợt 1, từ 31/10 đến 02/11/2016 đối với các lớp của sinh viên trúng tuyển đợt 2, 14&15/11/2016 đối với các lớp của sinh viên trúng tuyển đợt 3. Địa điểm: Phòng A.I.3 nhà A.

7. Nộp học phí:

7.1. Thời gian nộp: Trong 2 tháng 11&12/2016, nộp trong giờ hành chính tại ngân hàng Vietcombank. Sẽ có thông báo và hướng dẫn cụ thể trên trang Quản lý Ngoại ngữ không chuyên vào cuối tháng 10/2016.

7.2. Đối tượng nộp: Sinh viên các trường / ngành không phải là sư phạm và học theo tín chỉ (ĐHKT (trừ ngành Kinh tế chính trị sau khi đã phân ngành vào đầu năm thứ 2), ĐHKH (trừ ngành Triết), ĐHNL, ĐHYD, khoa Luật, khoa Du lịch, các ngành không sư phạm của ĐHNN);

- Đối tượng không nộp: Sinh viên các trường / ngành sư phạm (ĐHSP, các ngành sư phạm của ĐHNN), sinh viên các trường / ngành học theo niên chế (ĐHNT, khoa GDTC), sinh viên cử tuyển, lớp gửi, sinh viên diện chính sách được miễn nộp 100% học phí, sinh viên Lào và Căm Phu Chia học theo diện ngân sách nhà nước. Sinh viên cử tuyển, lớp gửi, diện chính sách, sinh viên nước ngoài theo diện ngân sách nhà nước cấp, sinh viên ngành Kinh tế chính trị sẽ được miễn căn cứ vào danh sách của trường / khoa quản lý sinh viên.

Lưu ý: Sinh viên phải vào tài khoản của mình để kiểm tra chính xác học phí phải nộp. Sinh viên thuộc đối tượng không nộp học phí phải vào tài khoản của mình đăng ký ngoại ngữ không chuyên chính để được miễn. Sinh viên đăng ký học nhiều ngoại ngữ không chuyên chỉ được miễn cho 1 ngoại ngữ không chuyên chính.  Sinh viên đăng ký học nhiều ngoại ngữ, khi không học nữa phải hủy đăng ký. Nếu không hủy sẽ phải nộp học phí. Sinh viên còn nợ học phí của bất kỳ học kỳ nào, lớp học phần nào phần mềm đều ngăn lại, không cho xếp lịch thi và không cho chuyển lên học cấp độ cao hơn cũng như đăng ký học trong học kỳ sau.

8. Tổ chức thi hết học phần: từ 12/02 đến 05/3/2017.  

B. Sinh viên các trường học NNKC từ học kỳ 2 (các trường ĐHKH, ĐHNL và ĐHL):

1. Cấp mật khẩu, đăng ký học ngoại ngữ không chuyên và đăng ký kiểm tra đầu vào: thực hiện trực tuyến từ 15 đến 30/10/2016.

2. Tổ chức kiểm tra đầu vào, chấm bài, nhập kết quả và xếp lớp: từ 06 đến 14/11/2016.

3. Sinh viên đăng ký các lớp học phần trực tuyến: từ 02 đến 18/01/2017.

4. Các lớp học phần NNKC bắt đầu học chính thức theo thời khóa biểu: từ 06/2/2017. 

5. Xử lý đăng ký lớp học phần, xử lý đăng ký muộn: từ 06 đến 10/02/2017.

6. Xử lý hủy lớp học phần: từ 20 đến 22/02/2017.

7. Nộp học phí:

7.1. Thời gian nộp: Trong 2 tháng 03&-4/2017, nộp trong giờ hành chính tại ngân hàng Vietcombank. Sẽ có thông báo và hướng dẫn cụ thể trên trang Quản lý Ngoại ngữ không chuyên vào cuối tháng 02/2017.

7.2. Đối tượng nộp: Xem ở mục A.7.2;

8. Tổ chức thi hết học phần: từ 21/5 đến 25/6/2017.

C. Sinh viên Phân hiệu Đại học Huế tại Quảng Trị

1. Cấp mật khẩu, đăng ký học ngoại ngữ không chuyên và đăng ký kiểm tra đầu vào: thực hiện trực tuyến từ 15 đến 20/10/2016.

2. Tổ chức kiểm tra đầu vào, chấm bài, nhập kết quả và xếp lớp: từ 22 đến 25/10/2016.

3. Sinh viên đăng ký các lớp học phần trực tuyến: 29&30/10/2016.

4. Các lớp học phần NNKC bắt đầu học chính thức theo thời khóa biểu: từ 31/10/2016.

5. Xử lý đăng ký lớp học phần, xử lý đăng ký muộn: từ 31/10 đến 03/11/2016.

6. Xử lý hủy lớp học phần: từ 14 đến 16/11/2016.

 

7. Tổ chức thi hết học phần: tháng 3/2017.