Đăng nhập
THÔNG BÁO KẾT QUẢ THI HCĐ NNKC HK II-2015-2016  [17/08/2016]

Hiện nay, Phòng Đào tạo đã nhập hoàn tất điểm thi HCĐ học kỳ II - năm học 2015-2016. Sinh viên đăng nhập vào tài khoản cá nhân để xem điểm thi. Sinh viên thi chưa qua các cấp độ và muốn phúc khảo bài thi đề nghị lấy mẫu đơn dưới đây, nộp đơn tại phòng Đào tạo, thời gian từ ngày ra thông báo đến hết ngày 19/8/2016

 

Số…/KTĐNNKC

Mẫu 03/ĐT

 

                               CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT  NAM

                                       Độc lập - Tự do -Hạnh phúc

                                                        ĐƠN XIN XEM LẠI BÀI THI

 

     Kính gửi:   - Phòng Đào tạo Trường Đại học Ngoại ngữ;

             - Khoa Tiếng Anh Chuyên ngành.

 

Sinh viên : …………………...………….........Nam/Nữ, Ngày sinh: ……………..........

          Mã SV :…………….............…..  SĐT: …………………

Học phần :…….…Nhóm: …………..Trường Đào tạo:.......................................... Tôi viết đơn này kính đề nghị Phòng Đào tạo và Khoa Tiếng Anh Chuyên ngành Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Huế xem lại điểm thi của em học phần: ......học kỳ:.. .năm học 20......-20...

Ngày thi: ...............................................Giờ thì: .................................................

Phòng thi: .............................................Số báo danh: ........................................

          Điểm thi đã được công bố: Điểm QT : .............        

·        Nghe : ……

·        Nói : ……..

·        Đọc : …….

·        Viết : …….

               Ý kiến Phòng Đào tạo                               Thừa Thiên Huế, ngày    tháng   năm 2016

              Kính đề nghị Khoa Tiếng Anh CN

cho kiểm tra lại bài thi và trả lời cho sinh viên.                      Người làm đơn                                                                                                                         (Ký ghi rõ họ, tên)                            Điểm thi sau khi đã kiểm tra.    

·        Nghe : ……

·        Nói : ……..

·        Đọc : …….

·        Viết : …....                           CB kiểm tra điểm:   

                      (Ký ghi rõ họ, tên)