Đăng nhập
THÔNG BÁO HOÀN TẤT THỦ TỤC ĐĂNG KÝ DỰ THI NNKC ĐỢT THI 28/08/2016 VÀ ĐƠN XIN HỦY THI [09/08/2016]

Những sinh viên đã làm thủ tục đăng ký trực tuyến nhưng chưa nộp ảnh 3x4 thì khẩn trương nộp 2 ảnh 3x4 trước ngày 12/08/2016 (tại phòng Đào tạo, ảnh bỏ vào phong bì, điền đầy đủ thông tin yêu cầu). 

Những sinh viên đã làm thủ tục (đăng ký trực tuyến, nộp ảnh 3x4) nhưng không dự thi được trong đợt này phải làm đơn theo mẫu nộp cho Phòng Đào tạo trước ngày 20/08/2016. Nếu không có đơn sinh viên vẫn được xếp lịch thi và sinh viên không dự thi được sẽ bị tính là đã dự một lần thi.

Số: ……./CC-NNKC                                                                                                   Mẫu 15/ĐT-NNKC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

ĐƠN XIN HỦY ĐĂNG KÝ THI CHỨNG CHỈ

NGOẠI NGỮ KHÔNG CHUYÊN 

TIẾNG ............. - CẤP ĐỘ :............

 

Kính gửi: 

                            - Phòng Đào tạo, trường ĐH Ngoại ngữ.

 

            Tôi tên là:……………………………………………………………………

            Mã SV:………………………………………………………………………

            Số điện thoại liên hệ:……………………………………………………….

            Ngành học :…………………………………………………………………

            Trường / khoa :……………………………………………………………..

            Tôi đã đăng ký dự thi cấp chứng chỉ đợt thi ngày ..../...../ 20.... và đã được duyệt thi. Tuy nhiên, trong thời gian này tôi không thể tham gia dự thi được

Lý do:.................................................................................................................................................................................

Vậy, tôi làm đơn này kính đề nghị Phòng Đào tạo hủy đăng ký dự thi cho tôi.                                                                                                                                                      Huế, ngày       tháng     năm 201….   

                                                                                             Người làm đơn