Đăng nhập
THÔNG BÁO VỀ VIỆC XÁC NHẬN CHỨNG CHỈ TOEIC (2 KỸ NĂNG), TOEFL ITP VÀ CEFR THI TRƯỚC NGÀY 6/7/2023 [20/07/2023]

Đại học Huế đã có Quyết định số 939/QĐ-ĐHH, ngày 06/7/2023 ban hành Phụ lục công nhận chuyển đổi tương đương giữa các chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế và các cấp độ Ngoại ngữ không chuyên trong các chương trình đào tạo trình độ đại học tại Đại học Huế, thay thế Phụ lục trước đây(thuộc Quyết định số 1478/QĐ-ĐHH ngày 07/10/2020). Quyết định số 939/QĐ-ĐHH có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Trong Phụ lục mới theo Quyết định số 939/QĐ-ĐHH, chứng chỉ TOEFL ITP, TOEIC 2 kỹ năng và CEFR không còn được công nhận để chuyển đổi tương đương với các cấp độ NNKC trong các chương trình đào tạo bậc đại học tại Đại học Huế.

Để tạo điều kiện cho những sinh viên đã thi và được cấp các chứng chỉ trên trước ngày 6/7/2023 cơ sở đáp ứng điều kiện ngoại ngữđ xét tốt nghiệp đại học tại các đơn vị đào tạo trình độ đại học thuộc Đại học Huế, Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế sẽ tiếp nhận hồ sơ xác nhận cho những trường hợp này đến hết ngày 4/8/2023. Việc xác nhận sẽ căn cứ theo Quyết định số 1478/QĐ-ĐHH ban hành ngày 07/10/2020.  

Sau ngày 4/8/2023, Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế sẽ không tiếp nhận xử lý bất kỳ hồ sơ nào thuộc các trường hợp trên.

Đính kèm Thông báo này có: (1) Phụ lục kèm theo Quyết định số 1478/QĐ-ĐHH; (2) Phụ lục kèm theo Quyết định số 939/QĐ-ĐHH; và (3) Mẫu xác nhận, để sinh viên tiện theo dõi.

Đề nghị những sinh viên liên quan lưu ý và thực hiện theo thông báo.

Trân trọng./.


Sinh viên xem file đính kèm TẠI ĐÂY.