Đăng nhập
THÔNG BÁO VỀ QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH PHỤ LỤC CÔNG NHẬN CHUYỂN ĐỔI TƯƠNG ĐƯƠNG GIỮA CÁC CHỨNG CHỈ NGOẠI NGỮ QUỐC TẾ VÀ CÁC CẤP ĐỘ NGOẠI NGỮ KHÔNG CHUYÊN TRONG CÁC CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC TẠI ĐẠI HỌC HUẾ [06/07/2023]

Sinh viên xem nội dung quyết định TẠI ĐÂY