Đăng nhập
CHUYỂN LỚP HỌC PHẦN TIẾNG ANH A2 NHÓM 49 SANG NHÓM 50 [01/08/2016]

Những sinh viên HỌC LẠI LẦN 2, 3, 4 Tiếng Anh A2 nhóm 49 chuyển sang lớp Tiếng Anh A2 nhóm 50.