Đăng nhập
THU HỌC PHÍ NGOẠI NGỮ KHÔNG CHUYÊN ĐỢT 3 HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2022-2023 [12/12/2022]

Theo Thông báo tại đường link  https://flts.huflis.edu.vn/Home/Announcement/3118   từ ngày 12 đến ngày 16/12/2022, Trường Đại học Ngoại ngữ sẽ thu học phí học Ngoại ngữ không chuyên đợt 3 (đợt cuối cùng) học kỳ 1 năm học 2022-2023.

Những sinh viên năm thứ hai chưa nộp học phí trong đợt 1 và những sinh viên năm thứ nhất vừa đăng ký học NNKC đợt tháng 10/2022 xem lại Thông báo số 3118 tại đường link nói trên và hoàn thành việc nộp học phí trong đợt cuối cùng để đủ điều kiện thi hết cấp độ cũng như chuyển tiếp lên cấp độ cao hơn.